Polityka prywatności

  1. Postanowienia ogólne:

1.1. Firma MAUKI Natalia Małkus pełni rolę administratora zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej “RODO”) w kwestii ochrony osób fizycznych, a także w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

  1. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:

Przez przetwarzanie danych rozumie się operacje i czynności wykonywane wobec danych Użytkowników, w tym szczególnie ich przechowywanie oraz analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

2.1. Utworzenie/Rejestarcja Konta – rejestracja Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login, numer rachunku bankowego.

2.2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Sklep, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedaży, przesyłanie wiadomości i wzajemne komunikowanie się.

2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem zamówień Sklepu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.

2.4. Formularz kontaktu – Sklep umożliwia wzajemny kontakt i w jego ramach może gromadzić dane osobowe Użytkowników. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Sklepie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści.

2.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Sklepu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony www. Sklepu.

  1. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Sklepu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

– zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,

– umożliwienie pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji,

– zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

– monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Towary oraz zarządzanie ruchem w Sklepie,

– kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

– przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,

– realizacja umów sprzedaży zawartych w Sklepie,

– obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy,

– wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

– zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,

– prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

– statystycznych,

– księgowych,

– archiwizacyjnych,

– zapewnienie rozliczalności.

  1. Udostępnianie danych.

4.1. Administator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

– potrzeby udostępnienia informacji nt Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.

– podmiotów współpracujących zapewniających między innymi takie usługi jak na przykład: przechowywania danych, hostingu i operatorów logistycznych, w tym firmom kurierskim. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Sklepu. 4.4. Administrator może udostepniić podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Sklepem.

4.5 Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

5.Uprawnienia Użytkowników

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo do :

– dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,

– sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Sklepu oraz związanych z tym działań marketingowych,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

– żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

– żądania ewidentnie nieuzasadnionego,

– żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

5.2. Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Sklepu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).

5.3. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mauki.pl

6.Bezpieczeństwo danych:

Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Sklepem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

  1. Inne

7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.